09050942046

تاثیراجرای نظام هوشمندسازی مدارس درارتقای یادگیری دانش آموزان، از دیدگاه دبیران دوره ی متوسطه اول شهرستان قرچک ارسال تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶


جمعه , 10 می 2019
       
نویسندگان:
 
  • رضا فتحی ( دکترای مدیریت آموزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا،
    تهران، ایران)
  • اعظم هاجری ( نویسندهی مسئول، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا،
    تهران، ایران)