09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / تأثیر تجهیزات آموزشی به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایجاد انگیزه برای فراگیران

تأثیر تجهیزات آموزشی به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایجاد انگیزه برای فراگیران


سه‌شنبه , 7 می 2019
       
نویسندگان:
 
  • آزاده سادات رحیمی (آموزگار پایه ششم، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی -نویسنده مسئول- rahimi.azade@yahoo.com)
  • اعظم السادات رحیمی (مدیر مدرسه، فوق دییلم آموزش ابتدایی)
  • مجتبی بهرامی (آموزگار پایه ششم، کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی)


چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایجاد انگیزه برای فراگیران انجام شده است. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شد و جامعه آماری آن شامل جامعه آماری آن شامل کلیه معلمانی بود که در سال تحصیلی ۹۱-۹۲در مقطع تحصیلی ابتدایی در شهرستان فلاورجان به تدریس اشتغال داشتند که شامل ۵۱۳ نفر زن و ۱۳۷ نفر مرد بودند. ساالات اصلی این تحقیق دیدگاه معلمان را درباره تأثیر تجهیزات آموزشی به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایجاد انگیزه برای فراگیران در فرایند یاددهی– یادگیری دانش آموزان بررسی نمود. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته شامل ۳۶ پرسش بر اساس مقیاس ۵درجه ای لیکرت تنظیم شد. ضریب اعتبار پرسشنامه با به کارگیری ضریب آلفای کرونباخ ۰/۹۰به دست آمد. روایی پرسشنامه توسط صاحب نظران و مدرسین دانشگاه تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از بسته نرم افزار آماری در علوم اجتماعی در دو سطح آمار توصیفی (درصد فراوانی، میانگین و انحرا معیار) و استنباطی (آزمون tتک متغیره، آزمون فرید منو تحلیل چند متغیری) استفاده به عمل آمد.

کلیدواژه ها: انگیزه، فراگیران، مدرسه، فناوری اطلاعات و ارتباطات