09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / تأثیر آموزش به کمک نرم افزار آموزشی بر یادگیری دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری‌ریاضی

تأثیر آموزش به کمک نرم افزار آموزشی بر یادگیری دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری‌ریاضی


جمعه , 5 اکتبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • زهرا بیگیان کارشناس رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، دانشگاه آیت الله بروجردی


چکیده:     

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش به کمک نرم افزار آموزشی بر یادگیری دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری‌ریاضی انجام گرفته است. روش پژوهش آزمايشي با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه‌كنترل است. جامعه‌ي آماري شامل دانش‌آموزان پسر با ناتواني يادگيري رياضي پايه‌ي پنجم مرکز آموزشی مشکلات ویژه یادگیری شهر نورآباد در سال‌تحصیلی۹۴-۱۳۹۳ است كه از بين آنها ۳۰  نفر كه در آزمون رياضيات كي – مت نمره پايين تر از نقطه برش گرفتند با روش نمونه‌گيري‌ خوشه‌اي چند مرحله‌اي، انتخاب و به روش تصادفي در دوگروه ۱۵ نفره آزمايش و كنترل جايگزين شدند.گروه آزمايش ۸  جلسه ۳۰‌ دقیقه‌ای آموزش مهارت‌های ریاضی (مهارت‌های جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) در محیط چندرسانه‌ای را دریافت کردند.

به منظور جمع‌آوري داده ها از آزمون رياضي كي‌مت و آزمون یادگیری محقق استفاده شد. نتايج با استفاده از آزمون تحليل كوواريانس چندمتغيري نشان داد که آموزش مهارت‌های ریاضی در محیط چندرسانه‌ای بر افزايش یادگیری دانش‌آموزان مبتلا به ناتواني‌هاي يادگيري ریاضی مؤثر بوده است(۰۰۱/۰ >P). بنابراین با توجه به پیشرفت فناوری‌های نوین آموزشی و رایانه‌ها در مراکز ویژه یادگیری و محتوای چندرسانه‌ای تهیه شده در این حوزه،  استفاده از این شیوه نوین در جهت آموزش به دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری می‌تواند افق جدیدی را در فرایند آموزشی کشورمان تلقی شود.

واژگان کلیدی: نرم افزار چندرسانه‌ای آموزشی، یادگیری،  ناتوانی یادگیری ‌ریاضی.