09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / بررسی وضعیت سلامت روان معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی وضعیت سلامت روان معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


سه‌شنبه , 7 می 2019
       
نویسندگان:
 
  • اعظم ملکی (کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران)
  • کبری علیزاده دوین (دانشجوی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران)
  • عاطفه چاهی (کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران)


چکیده
سلامت روان به عنوان یکی از عوامل اساسی در کاهش کارایی و ایجاد عوارض جسمی و روانی در حرفه معلمی عنوان شده است. بررسی اجمالی در طول این سالها، پژوهشگران آموزشی عوامل بسیاری را در جهت تأثیر بر یادگیری دانشآموزان در نظر گرفته اند، در قلب این عوامل معلمان جایگاه مهمی داشته اند؛ که به شناسایی ویژگی های معلمان اثربخش پرداخته اند. تحقیقی که در مورد ویژگیهای معلمان، توسط اسمیت و همکاران او (۱۹۹۴) انجام گرفت نشان داد دانش آموزان حساسیت بیشتری نسبت به ویژگی های فردی و اجتماعی معلمان خود دارند. روش تحقیق مناسب برای این پژوهش، مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نوع طرح همبستگی بود، در راستای هدف پژوهش حاضر تعداد ۱۱۰ نفرمعلم (زنومرد،) از طریق نمونه گیری تصادفی طبق های با انتساب متناسب انتخاب شدند و پرسشنامه عوامل فردی ( ۱۰سال) و سلامت روان (GHQ12) در بین معلمین به اجرا درآمد و نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز تهیه گردید (با مراجعه به اداره آموزش و پرورش.) معلمین (نمونه) از سلامت روان خوبی برخوردار میباشند، از طرفی معلمین زن و معلمینی که در شهر خدمت کرده اند ازسلامت روان بهتری برخوردار بوده اند.

واژه های کلیدی: معلمان، دانش آموزان، سلامت روان، پیشرفت تحصیلی