09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیکی و نوآوری سازمانی در اداره آموزش و پرورش گرگان

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیکی و نوآوری سازمانی در اداره آموزش و پرورش گرگان


سه‌شنبه , 7 می 2019
       
نویسندگان:
 

فاطمه نامنی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرگان، ایران)

دکترکامبیز اسماعیلنیا (استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرگان، ایران-نویسنده مسئول-)چکیده
با توجه به اینکه استفاده از روش های نوین مدیریتی و ارتقاء عملکرد و نوآوری سازمانی با یکدیگر مرتبط هستند، لذا مدیریت منابع انسانی الکترونیک میتواند بر افزایش خلاقیت کارکنان بیانجامد و به واسطه آن موجب ارتقاء عملکرد شغلی کارکنان گردد. به عبارتی نوآوری و خلاقیت در هر موقعیتی برای فرد نیروی کمکی و مشکل گشاست. با در نظر گرفتن این عامل که نتایج و پیامدهای مدیریت الکترونیک منابع انسانی را میتوان به اثرات عملیاتی، اثرات ارتباطی و اثرات تحولگرا، تجزیه کرد. نتایج آن به کارآیی و اثربخشی خروجی های مدیریت الکترونیک منابع انسانی از قبیل کاهش هزینه ها یا کاهش فشار اجرایی مدیریت مربوط میشوند. به همین منظور در مقاله حاضر پس از مروری بر تعاریف، طبقه بندی ها و کارکردها به بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با نوآوری سازمانی در آموزش و پرورش پرداخته شده است. واژه های کلیدی: مدیریت منابع انسانی الکترونیکی، نوآوری سازمانی، آموزش و پرورش