09050942046

بررسی رابطه بین اهمال‌کاری تحصیلی و انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان دوره‌ی دوم مقطع ابتدایی شهر تهران


سه‌شنبه , 25 ژوئن 2019
       
نویسندگان:
 
  • خدیجه نوروزی (کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه الزهرا تهران. kh.norouzi1@gmail.com)
  • مه سیما پورشهریاری (دانشیار گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه الزهرا تهران، نویسنده مسئول. mpourshahriari@yahoo.com)
  • رؤیا رسولی (استادیار گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه الزهرا تهران)


چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اهمال‌کاری تحصیلی و انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان دوره‌ی دوم مقطع ابتدایی شهر تهران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان ابتدايي دوره‌ي دوم منطقه ۱۱ تهران می‌باشند كه در سال تحصيلي ۱۳۹۵-۱۳۹۴ مشغول به تحصيل بوده‌اند. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود. بدین ترتیب ابتدا از بین مدارس منطقه ۱۱ شهر تهران ۳ مدرسه پسرانه و از هر مدرسه ۳ کلاس (از هر پایه یک کلاس) به‌صورت تصادفی انتخاب گردید و در نهایت ۲۰۰ نفر از دانش آموزان پسر ابتدایی دوره‌ی دوم به‌عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه­ی مقیاس اهمال‌کاری شر و استرمن و مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از همبستگی، تحلیل مسیر و آنالیز واریانس یک‌راهه بود که توسط نرم‌افزار SPSS تحلیل‌های لازم انجام پذیرفت. یافته‌ها نشان داد که بین اهمال‌کاری تحصیلی و نمره‌ی کل انگیزش تحصیلی و انگیزش درونی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (۰۵>p). به عبارتی با افزایش نمره‌ی کل اهمال‌کاری تحصیلی نمرات انگیزش تحصیلی کل و انگیزش درونی کاهش می‌یابد و بالعکس.

واژگان کلیدی: اهمال‌کاری تحصیلی، انگیزش درونی، انگیزش بیرونی، دانش‌آموز.