09050942046

بررسی رابطه ارزش‌ها، محوریت کار و تعهد سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه ایلام


سه‌شنبه , 25 ژوئن 2019
       
نویسندگان:
 
  • محمد حسنی ( استاد تمام گروه مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه.)
  • ویدا فتاحی (کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ارومیه. f2018vida@gmail.com)


چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش ارزش‌ها، محوریت کار و تعهد سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه ایلام بود. روش پژوهش، توصیفی – پیمایشی، از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کارکنان دانشگاه ایلام در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ بودند (۴۰۰ نفر). حجم نمونه به روش تصادفی طبقه‌ای چندمرحله‌ای، با جدول کرجسی و مورگان ۱۹۶ نفر تعیین شد. داده‌ها با پرسشنامه‌های، رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران، ۱۹۹۰)، محوریت کار (هرسچ فیلد و فیلد، ۲۰۰۰)، تعهد سازمانی (آلن و می یر، ۱۹۹۱) و ارزش‌های فردی (شوارتز، ۲۰۰۶)، به‌دست‌آمده و با نرم‌افزارهای (SPSS V. 24) و (Lisrel V. 8.8) تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد: ۱٫ بین رفتار شهروندی سازمانی با ارزش‌های فردی، تعهد سازمانی و محوریت کار رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. ۲٫ رابطه محوریت کار با ارزش‌های فردی و تعهد سازمانی مثبت و معنی‌دار است. ۳٫ رابطه بین تعهد سازمانی و ارزش‌های فردی معنی‌دار و مثبت است. ۴٫ ارزش‌های فردی اثر مستقیم و مثبت بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. ۵٫ اثر مستقیم تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تأیید نشد هر چند که مقدار این اثر مثبت بود. ۶٫ مسیر محوریت کار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مثبت و معنی‌دار است. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت، برای افزایش میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باید در سازمان‌ها بر ارزش‌های فردی تأکید شود و شرایطی فراهم گردد تا کارکنان بر مبنای ارزش‌های فردی کار کنند. همچنین تمرکز کارکنان بر کارشان به افزایش رفتار شهروندی سازمانی کمک می‌کند یعنی، قرار دادن کار به‌عنوان یک محور در زندگی، عاملی مؤثر در افزایش رفتار شهروندی محسوب می‌شود.

واژگان کلیدی: ارزش‌های فردی، محوریت کار، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان دانشگاه ایلام.