09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / ارزشیابی اثربخشی یک دوره آموزش الکترونیکی در موسسه مهردانش

ارزشیابی اثربخشی یک دوره آموزش الکترونیکی در موسسه مهردانش


جمعه , 10 می 2019
       
نویسندگان:
 
  • مریم رجبیان ده زیره ( دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، مدرس دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول)m.rajabiyan1393@gmail.com)
  • فریبا درتاج (دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمان، faribadortaj2007@yahoo.com)