09050942046

اثربخشی روش آموزشی چند حسی فرنالد بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان سوم ابتدایی شهر شیراز


سه‌شنبه , 25 ژوئن 2019
       
نویسندگان:
 
  • فاطمه رحمانی(کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. fa.rahmani1362@yahoo.com)


چکیده

هدف این پژوهش، مقایسه میزان تأثیر روش آموزشی چند حسی فرنالد بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پایه سوم ابتدایی منطقه سه شهر شیراز بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها، نیمه آزمایشی و از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان نارساخوان دختر پایه سوم ابتدایی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ تشکیل می‌داد. برای تعیین حجم نمونه ابتدا با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بین نواحی ده گانه شهر شیراز، ناحیه سه و از بین مدارس ناحیه سه یک مدرسه (مدرسه دخترانه غیرانتفاعی بوستان) انتخاب گردید، سپس از بین دانش آموزان مدرسه منتخب ۳۰ نفر آزمودنی با ناتوانی یادگیری خواندن با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند. مداخله روش چند حسی فرنالد روی گروه آزمایش انجام گرفت. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش علاوه بر تشخیص معلم، چک لیست نارساخوانی، ماتریس‌های پیش‌رونده ریون و آزمون خواندن و نارساخوانی (کرمی نوری و مرادی) بود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین نمرات افراد در گروه تحت مداخله روش فرنالد نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی‌داری وجود دارد (۰۰۱/۰p<)؛ به‌عبارت‌دیگر روش فرنالد باعث بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان گروه آزمایش در پس‌آزمون شده است.

واژگان کلیدی: عملکرد خواندن، نارساخوانی، روش آموزش چند حسی فرنالد، دانش‌آموز.