09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر شیراز

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر شیراز


جمعه , 17 می 2019
       
نویسندگان:
 
  • سیده رقیه عدیله ( گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور واحد البرز، البرز، ایران)
  • منصوره رفیعی ( گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، فیروزآباد، ایران، نویسنده مسئول:
    m.rafieipsy@gmail.com)
  • آرزو شناور ( کارشناس ارشد روانشناسی مثبتگرای اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، نائین، ایران)