09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اتیسم

اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اتیسم


پنج‌شنبه , 10 ژانویه 2019
       
نویسندگان:
 
  • سوسن دیده دار کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، Susan. didedar@gmail. com
  • زهرا جیریایی شراهی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، jiriaipsy97@yahoo. com
  • فریبا رجبی مقدم نویسنده مسئول، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس  moqadam@gmail. com


این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اتیسم شهر تهران انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري پژوهش شامل کلیه مادران کودکان دارای اختلال اتیسم منطقه ۶ شهر تهران در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶ بودند. حجم نمونه ۳۰ نفر از مادران کودکان دارای اختلال اتیسم بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در گروه­های گواه و آزمایشی گمارده شدند (گروه آزمایش: ۱۵ نفر/ گروه گواه: ۱۵ نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ۲۶ سؤالی (WHOQOL-BREF) بود. برای تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی ماداران کودکان اتیسم مؤثر بوده است (۰۱/۰ P<). با توجه به اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی، طراحی و اجرای برنامه آموزش مهارت‌های زندگی جهت بهبود وضعیت زندگی ماداران دارای کودک با طیف اختلال اتیسم و بالا بردن کیفیت آن پیشنهاد می‌شود.

کلید واژه‌ها: آموزش مهارت‌های زندگی، کیفیت زندگی، اتیسم.