09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی در تنظیم شناختی هیجانی و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه هنر

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی در تنظیم شناختی هیجانی و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه هنر


چهارشنبه , 26 آگوست 2020
       
نویسندگان:
 
  • مریم کیان پور کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران
  • علیرضا پیرخائفی دانشیار گروه عصب روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، گرمسار، ایران. نویسنده مسئول. ایمیل: apirkhaefi@gmail.com


چکیده

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سلامت روانی اثرات قابل توجهی بر بروز هیجانات و رفتارهای تجربه شده هر فرد می­گذارد. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر مهارهای زندگی در تنظیم شناختی هیجانی و سلامت عمومی دانشجویان هنر اجرا شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان مشغول به تحصیل رشته هنر دانشگاه­های کرج و تهران در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بودند. از بین آنها ۵۰ نفر به استفاده از آنها با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب، و به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند (آزمایش: ۲۵ نفر/ گواه ۲۵ نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (گرانفسکی و همکاران، ۲۰۰۱)  و پرسشنامه سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلر، ۱۹۷۹) بود. پس از اجرای پیش آزمون، برنامه مهارتهای زندگی به مدت ۱۲ جلسه ۶۰ دقیقه ای (سه بار در هفته) اجرا شد و در پایان پس آزمون انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده گردید. یافته­ها نشان داد که آموزش مهارت­های زندگی بر تنظیم شناختی هیجان و سلامت عمومی دانشجویان مؤثر بود (۰۵/۰>P). با توجه به این یافته­ها برگزاری کارگاه­ مهارت­های زندگی به مراکز مشاور جهت افزایش سلامت عمومی و رشد مثبت هیجانی و شناختی دانشجویان پیشنهاد می­گردد.

کلید واژه ها : مهارت های زندگی، تنظیم شناختی، هیجانی، سلامت عمومی، دانشجویان