09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش اضطراب و خشم زنان آزاردیده عاطفی

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش اضطراب و خشم زنان آزاردیده عاطفی


سه‌شنبه , 25 ژوئن 2019
       
نویسندگان:
 
  • الهام مولایی(کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.  mollaieelham@gmail.com)


چکیده

این پژوهش باهدف بررسی تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر کاهش اضطراب و خشم زنان آزاردیده عاطفی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع طرح‌های پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان آزاردیده مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناسی شهر شیراز در سال ۱۳۹۷ بود. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس ۳۰ نفر از زنان آزاردیده مراجعه‌کننده به مرکز روان‌شناسی «راه سبز زندگی» در شهر شیراز انتخاب گردید و به‌صورت صورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه گمارده شدند (گروه آزمایش: ۱۵ وگروه گواه: ۱۵). ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های اضطراب بک (BAI) و بروز خشم وضعی- خصلتی اسپیلبرگر بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش تنظیم هیجان بر کاهش اضطراب زنان آزاردیده عاطفی مؤثر بود و میزان اضطراب آزمودنی‌های گروه آزمایش را کاهش داد (۰۰۱/۰>p). نتایج همچنین نشان داد که آموزش تنظیم هیجان بر مقیاس خشم و خرده مقیاس‌های آن یعنی «حالت خشم»، «بروز بیرونی خشم»، «مهار بیرونی خشم» و «مهار درونی» مؤثر بود (۰۰۱/۰>p) و فقط بر مقیاس «رگه خشم» (۰۰۱/۰<p) مؤثر نبود.

واژگان کلیدی: آموزش تنظیم هیجان، اضطراب، خشم، زنان آزاردیده عاطفی.