09050942046
مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات

امکان سنجی مناطق مختلف کشور جهت کشت انواع محصولات کشاورزی

امکان سنجی مناطق مختلف کشور جهت کشت انواع محصولات کشاورزی

شبکه اجتماعی متخصصین


یکشنبه , 15 ژانویه 2017
     


(در دست تهیه)

  • ارتباطات درون سازمانی (کارکنان یک سازمان با یکدیگر)
  • ارتباطات میان سازمانی (کارکنان دو یا چند سازمان با یکدیگر)
  • ارتباطات برون سازمانی (کارکنان سازمان با محیط بیرونی)