09050942046
مجتمع آموزشی

مجتمع آموزشی

مشاورین

مشاورین

مدارس و دانشگاه ها


چهارشنبه , 1 فوریه 2017
     


مدارس :

 • برگزاری دوره های توانمند سازی مشاورین مدارس (در حوزه هدایت شغلی و تحصیلی+ ارائه مدرک معتبر از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور)
 • آزمون های هدایت شغلی-تحصیلی در مدارس
 • جلسات مشاوره شغلی-تحصیلی به صورت گروهی و انفرادی برای والدین و دانش آموزان
 • آزمون سنجش نخبگان (شناسایی استعداد های برتر)
 • کشف توانایی ها و مهارت های دانش آموزان (شناسایی و دسته بندی دانش آموزان نیازمند تقویت توانایی های خاص (مرتبط با رشته های تحصیلی))
 • شناسایی تفاوت های فردی دانش آموزان و معرفی راهکارهای موثر تشویقی و تنبیهی برای هر یک از آنان
 • برنامه ریزی کمک آموزشی و فرهنگی بر اساس تفاوت های فردی دانش آموزان

تمامی خدمات فوق در بستر وب و در قالب پنل اختصاصی مدرسه قابل ارائه می باشند.

دانشگاه ها

 • دوره های توانمند سازی مشاوران دانشگاه (در حوزه هدایت شغلی و تحصیلی+ ارائه مدرک معتبر از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور)
 • آزمون های استعداد یابی دانشجویان (هدایت شغلی – تحصیلی برای دانشجویان)
 • جلسات مشاوره شغلی-تحصیلی به صورت گروهی و انفرادی برای دانشجویان
 • تقویت توانایی برای دانشجویان (پیشنهاد برگزاری دوره های تقویت توانایی مرتبط با رشته های تحصیلی)
 • مهارت افزایی برای دانشجویان (پیشنهاد برگزاری دوره های مهارت افزایی مرتبط با رشته های تحصیلی)

تمامی خدمات فوق در بستر وب و در قالب پنل اختصاصی دانشگاه و دانشکده  قابل ارائه می باشند.