09050942046

حوزه های کاری

خانه / حوزه های کاری

حوزه هدایت شغلی – تحصیلی و سنجش استعدادهای برتر

 • طراحی و برگزاری آزمون بومی منطبق با سامانه های روز دنیا
 • انتشار بیش از 110 جلد کتاب برای دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران
 • طرح ریزی و برگزاری دوره های توانمندسازی مشاوران با تأیید مراجع ذی ربط
 • ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان، دانشجویان و اولیاء به صورت فردی (آزمون هشت) و در قالب کارگاه های مرتبط

حوزه فناوری اطلاعات و بسترهای نرم افزاری

 • طراحی شبکه فرهیختگان
 • طراحی نرم افزار سمیم هوشمند
 • امکان سنجی طراحی سامانه های خدمات سازمانی
 • امکان سنجی طراحی شبکه ارتباطات سازمانی

حوزه راه اندازی کسب و کار و سرمایه گذاری

 • امکان سنجی استقرار صنایع
 • امکان سنجی کاشت محصولات کشاورزی
 • گردآوری قوانین کسب و کار