09050942046

حوزه سازمانی

خانه / خدمات / حوزه سازمانی

حوزه سازمانی

بدیهی است که در قرن 21، نقش سازمان ها در فضای کسب و کار و نقش منابع انسانی در سازمان ها برجسته تر شده است و مواردی مانند «جذب نیروی متخصص و متناسب با جایگاه شغلی»، «ارزیابی عملکرد کارکنان و ارائه پاداش های متناسب با هر یک به منظور حفظ انگیزش ایشان» و «ارزیابی فرآیندهای مدیریتی سازمان» از جمله محورهای مهم می‏باشد.