09050942046
فصلنامه علمی-تخصصی پیام فرهیختگان سال دوم شماره 3

فصلنامه علمی-تخصصی پیام فرهیختگان سال دوم شماره 3

نحوه مشارکت در برگزاری همایش و خدمات قابل ارائه

نحوه مشارکت در برگزاری همایش و خدمات قابل ارائه

برگزاری همایش


دوشنبه , 6 فوریه 2017
     


آرمان و هدف اصلی مرکز همایش های مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان خدمات رسانی و یاری رساندن به جامعه علمی کشور در برگزاری هر چه شایسته تر همایش ها علمی و پژوهشی می باشد؛ در این راستا این مؤسسه می کوشد که با گسترده کردن دامنه خدمات خود، دغدغه مسئولین برگزاری را کاهش داده و سعی نماید با تسهیل امور، انرژی و توان این عزیزان را در مواردی مفیدتر هدایت نماید.