09050942046

اهداف

خانه / اهداف

مهمترین عامل حرکت برای فرد یا سازمان، هدف گذاری صحیح است. اهداف سازمانی، مسیر حرکت را برای کارکنان آن سازمان مشخص می کند. این اهداف برای همه افراد مجموعه لازم الاجرا بوده و هر یک از افراد موظفند با انجام ماموریت های خود، زمینه را برای حرکت عملی جهت نیل به اهداف مورد نظر آماده نمایند.

اهداف اصلی مؤسسه
 • ۱

  هدایت شغلی – تحـصیلی دانـش آمـوزان، دانشجـویان و دانش آموختگان کشور و شناسایی استعدادهای برتر به عنوان آینده سازان ایران اسلامی.

 • ۲

  روشـن نـمـودن مـسـیـر آیـنـده تـحـصـیـلـی و شغلی جوانان برومند کـشور از طـریـق مـطــالــعـات و پـژوهـش هـای عـلمـی دقـیـق و روزآمد.

 • ۳

  پرورش و بارور نمـودن خـلاقـیت دانـش آمـوزان و دانـشـجـویـان کـشــور در راستای ارتقـای فـرهنگ تولـید، سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشـور.

 • ۴

  کـمـک بـه تـوانـمـنـدسـازی جـوانـان ایـران اسـلامـی از طـریـق شـنـاسـایـی و جـهـت دهـی بـه اسـتــعــدادهــا و تـوانـایـی هـای خــدا دادی ایـشـان بـا بـهـره گـیـری از بـسـتـرهـای فـنـاوری اطـلاعـات.

 • ۵

  ارائه ی راهکارها و مدل های علمی کارآمد در راستای مدیریت بهینه منابع انسانـی و رفـع مـعـضـلات سـازمـان هـا از طـریـق مـدل سـازی هـای بـومـی در زمـینه ی آزمون های استخـدامی، ارزیابی عمـلکرد، عـارضـه یـابـی و …