09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری والدین با خودپنداره دانش آموزان دبیرستانی شهر مشهد

بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری والدین با خودپنداره دانش آموزان دبیرستانی شهر مشهد


جمعه , 17 می 2019
       
نویسندگان:
 
  • سمیرا نیستانی (کارشناس ارشند روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران)
  • سیده سکینه رضوی (نویسنده مسئول: دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یجنورد، بجنورد، ایران. Ghadir_zarifian@yahoo.com )